INFORMACIJA

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku radova: Dodatni radovi na adresi: Muhameda ef. Pandže 163, Općina Novo Sarajevo u sklopu Okvirnog sporazuma o nabavci radova – Model poboljšanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo, broj : 02-03-856/22 U skladu sa članom 28. stav 4) Zakona o javnim nabavkama Kantonalni […]

Odluka o kriterijima za izdavanje u zakup poslovnog prostora u “rau-bau” stanju vlasništvo Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji, uslovi, način i postupak davanja u zakup poslovnih prostora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, način dostavljanja prijava, zasnivanje, trajanje i prestanak ugovora o zakupu, visina i način plaćanja zakupnine, kao i ostala pitanja iz odnosa zakupa poslovnih prostora.

Rješenje broj: 02-03-1420/21

Kantonalni stambeni Fond Sarajevo je nakon uspješno okončanog pripravničkog staža po Ugovoru o radu sa pripravnikom na period od jedne ( 1 ) godine, od 24.11.2017. godine, zaključenog na osnovu prethodno dobijene saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo i provedene procedure Javnog konkursa za prijem pripravnika na poziciju Pripravnik-ing.zaštite od požara, sa radnikom Adnanom Spahićem zaključio Ugovor o radu[…]