Javne nabavke

Kod Ugovornog organa ne postoje privredni subjekti sa kojima je Ugovorni organ u sukobu interesa u skladu sa odredbama člana 52. Zakona o javnim nabavkama BiH.