Kontakt podaci

KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO

tel. +387 (0) 33 562 – 730

fax:+387 (0) 33 562 – 731
adresa:Hiseta 13A
e-mail:ksfs@bih.net.ba
radno vrijeme: 07.30 – 16:00

v.d. Direktor Almina Aljović

tel. +387 (0) 33 562 – 730
e-mail: almina.aljovic@ksfs.ba

Izvanorganizaciona jedinica:

Pomoćnik direktora Omer Alajbegović

tel. +387 (0) 33 562 – 739, e-mail: omer.alajbegovic@ksfs.ba

Tehnički sekretar Ajla Arnaut

tel. +387 (0) 33 562 – 730, fax +387 (0) 33 562 – 731

Odjel za projektovanje, nadzor i ostale tehničke poslove:

tel. +387 (0) 33 562 – 735

Stručni savjetnik Erna Alihodžić, dipl.ing.građ.

e-mail: erna.alihodzic@ksfs.ba

Stručni saradnik Aida Ibrišimović, bacc.ing.arh.

e-mail: aida.ibrisimovic@ksfs.ba

Odjel za arhiviranje, dokumentaciju i evidenciju:

tel. +387 (0) 33 562 – 734

Referent Redžep Selmanović

e-mail: redzep.selmanovic@ksfs.ba

Stručni saradnik za sređivanje i obradu arhivske građe Mirela Bećković, bacc.komunikologije

e-mail: mirela.beckovic@ksfs.ba

Odjel za pravne i ekonomske poslove:

tel. +387 (0) 33 562 – 736;  tel. +387 (0) 33 562 – 733

Stručni savjetnik Jasmina Karović, dipl.pravnik

e-mail: jasmina.karovic@ksfs.ba

Stručni saradnik Lejla Tanjo, dipl.pravnik

e-mail: lejla.tanjo@ksfs.ba

Stručni savjetnik Senada Hadžialić, bacc.ecc.

e-mail: senada.hadzialic@ksfs.ba