INFORMACIJA

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku radova: Dodatni radovi na adresi: Muhameda ef. Pandže 163, Općina Novo Sarajevo u sklopu Okvirnog sporazuma o nabavci radova – Model poboljšanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo, broj : 02-03-856/22

U skladu sa članom 28. stav 4) Zakona o javnim nabavkama Kantonalni stambeni fond Sarajevo objavljuje informaciju da u skladu sa odredbama čl. 21. tačka d), 24. tačka a) i  28. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za nabavku radova Dodatni radovi na adresi: Muhameda ef. Pandže 163, Općina Novo Sarajevo u sklopu Okvirnog sporazuma o nabavci radova – Model poboljšanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo.

Tenderska dokumentacija se nalazi na protokolu Ugovornog organa na adresi Hiseta 13 A Sarajevo.

.