Poslovi i zadaci Fonda

Fond ima slijedeće poslove i zadatke:

  • Vodi evidenciju o stanovima, vlasnicima i korisnicima stanova, poslovnih prostora i garaža na području Kantona Sarajevo,
  • Realizuje godišnje i srednjoročne planove i programe nove stambene izgradnje na području Kantona Sarajevo, koje je utvrdila Vlada Kantona, a na koje je saglasnost dala Skupština Kantona Sarajevo,
  • Realizuje programe stambene izgradnje i sanacije stambenih i stambeno – poslovnih zgrada oštećenih ratnim dejstvima, na koje je data saglasnost, Skupštine Kantona Sarajevo, na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo,
  • Evidentira i arhivira kompletnu dokumentaciju stambenih i stambeno – poslovnih zgrada preuzetnih iz KJSP „Sarajevostan“ – Sarajevo, u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji 67% kapitala KJSP „Sarajevostan“ – Sarajevo, br. 21-04/6-19-279-77/TVP od 29.05.2002. godine,
  • Izdaje javne isprave naophodne za utvrđivanje vrijednosti stanova u skladu sa Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo („Službene novine Federacije BiH“, br. 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 32/01, 61/01 i 15/92),
  • Prikuplja tehničku i drugu dokumentaciju neophodnu za gradnju objekata, kupovinu i prodaju stanova, poslovnih prostora i garaža,
  • Zaključuje Ugovore finansijske prirode sa poslovnim bankama i drugim finansijskim institucijama,
  • Izdaje poslovne prostore, stanove i garaže u zakup, koji su u vlasništvu Kantona Sarajevo, na osnovu Javnog poziva u skladu sa pozitivnim pravnim propisima.