Zaključak o ispravci greške

U postupku javne nabavke usluge zaštite objekta putem direktnog sporazuma Direktor Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo donio je Odluku o direktnom sporazumu, broj: 02-03-209-2/22 od 18.02.2022. godine. Kako je nakon donesene Odluke od strane Fonda uočeno da je u stavu (3) tačka druga načinjena greška formalno-pravne prirode, to je ovo pravno lice kao ugovorni organ izvršilo ispravku iste.[…]

Odluka o kriterijima za izdavanje u zakup poslovnog prostora u “rau-bau” stanju vlasništvo Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji, uslovi, način i postupak davanja u zakup poslovnih prostora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, način dostavljanja prijava, zasnivanje, trajanje i prestanak ugovora o zakupu, visina i način plaćanja zakupnine, kao i ostala pitanja iz odnosa zakupa poslovnih prostora.