INFORMACIJA

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za nabavku radova: Dodatni radovi na adresi: Muhameda ef. Pandže 163, Općina Novo Sarajevo u sklopu Okvirnog sporazuma o nabavci radova – Model poboljšanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo, broj : 02-03-856/22 U skladu sa članom 28. stav 4) Zakona o javnim nabavkama Kantonalni[…]

Zaključak o ispravci greške

U postupku javne nabavke usluge zaštite objekta putem direktnog sporazuma Direktor Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo donio je Odluku o direktnom sporazumu, broj: 02-03-209-2/22 od 18.02.2022. godine. Kako je nakon donesene Odluke od strane Fonda uočeno da je u stavu (3) tačka druga načinjena greška formalno-pravne prirode, to je ovo pravno lice kao ugovorni organ izvršilo ispravku iste.[…]