Rješenje broj: 02-03-1420/21

Kantonalni stambeni Fond Sarajevo je nakon uspješno okončanog pripravničkog staža po Ugovoru o radu sa pripravnikom na period od jedne ( 1 ) godine, od 24.11.2017. godine, zaključenog na osnovu prethodno dobijene saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo i provedene procedure Javnog konkursa za prijem pripravnika na poziciju Pripravnik-ing.zaštite od požara, sa radnikom Adnanom Spahićem zaključio Ugovor o radu na određeno vrijeme pod brojem: 02-03-1464/2018 od 16.11.2018. godine.