Statut Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo

Ovim statutom utvrđuje se djelatnost, upravljanje, način rada Upravnog odbora, postupak za imenovanje i razrješenje direktora, način izjvještavanja o radu i finansijskom poslovanju, sredstvima i načinu raspodjele sredstava, nadzor nad radom, statusne promjene, način donošenja opštih i pojedinačnih akata, prestanak rada i druge odredbe od značaja za organizovanje i način rada  Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo